Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

iHelp Finland Oy

Moottorikuja 4 TT 1

90440 Kempele

info (a) ihelp.fi

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä. 

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu. 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään iHelp Finland Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat 

  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus
  • Kieli
  • Asiakasryhmä
  • Käyttäytyminen verkkosivuilla
  • Sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Verkkosivujen käyttötietoja ja analytiikkaa kerätään mm. Googlen ja Facebookin työkalujen avulla.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille sekä iHelp Finland Oy:n yhteistyökumppaneille. Tietoja voidaan siirtää myös iHelp Finland Oy:n markkinointirekisteriin. iHelp Finland Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää iHelp Finland Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii iHelp Finland Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon iHelp Finland Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.

7. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

iHelp Finland Oy käsittelee henkilötietoja järjestelmissä, jonka palvelimet sijaitsevat EU:n / ETA-alueen ulkopuolella. Varmistamme, että henkilötietojen käsittely tapahtuu henkilötietojen suojaa noudattaen käyttämällä EU:n hyväksymiä vakiolausekkeita.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

11. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

iHelp Finland Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi. 

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää iHelp Finland Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

12. Tietosuojaselosteen hyväksyntä

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 01.04.2019.